2018

Mai

Regnskap

 • IFRS 9 på norsk

Personal

 • Ny sjekkliste - Arbeid av barn og ungdom

April

Personal

 • Mal for varsling
 • Artikkel: "Pensjonsalderen nærmer seg - hva nå?"

Mars

Regnskap, skatt, mva

 • Tema om virtuell valuta - kryptovaluta - bitcoin

Februar

Lønn

 • Skjema for bilgodtgjørelse/kjørebok etter statens satser
 • Avtale om firmabil

Selskapsrett/regnskap

 • Tema om krav til oppbevaring
 • Tema om motregning
 • Motregningserklæring for fordringer

Januar

Personal

 • Minstelønn (tema)

Regnskap

 • Blogging (tema)
 • Endringer knyttet til årsberetning små foretak
 • Endringer notemaler fortsatt drift og egne aksjer

Annet

 • GDPR - nye personvernregler

2017

Desember

Regnskap

 • Mal for oppdragsavtale for regnskapskontorer
 • Notesjekklisten og eksempelregnskap for 2017 bank/finans

Personal

 • Arbeidstaker slutter (sjekkliste og maler)
 • Arbeidstaker starter (sjekkliste og maler)

November

Regnskap

 • Notesjekklisten og eksempelregnskap for 2017

Personal

 • Formkrav til lønnsslipp
 • Deltidsstilling og fortrinnsrett
 • Oppsagte arbeidstakeres fortrinnsrett
 • Arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse
 • Arbeidsgiver dekker kost og losji for pendler

Oktober

Personal

 • Konkurranseklausuler (tema og mal)
 • Kundeklausuler (tema og mal)
 • Rekrutteringsklausul (tema)
 • Taushetserklæring (mal)
 • Nye personverregler fra 2018 (tema)

IFRS

 • IFRS 15 på norsk
 • Notesjekklisten og eksempelregnskap for 2017

September

Selskapsrett

 • Oppbudsbegjæring (sjekkliste og maler)
 • Konkursbegjæring (sjekkliste og maler)
 • Sjekkliste for endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Personal

 • Søknad/varsel om permisjon
 • Varsel om utdanningspermisjon
 • Søknad om velferdspermisjon
 • Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon

MVA/Kommune

 • Merverdiavgiftskompensasjon
 • Asylmottak - merverdiavgiftskompensasjon
 • Flyktningebolig - merverdiavgiftskompensasjon

Regnskap

 • Regnskapsføring av egne aksjer (tema)

August

Personal

 • Oppsigelse ved sykdom, graviditet og foreldrepermisjon
 • Pleiepenger fra NAV ved barns sykdom

IFRS

 • Veiledning for implementering av IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter.

Regnskap

 • Årsplan regnskap
 • Anleggsbidrag - Skattemessig, regnskapsmessig og mva-behandling
 • Matkuponger for ansatte

Juni

Temaer:

 • Bokføring av lærlingtilskudd
 • Finansskatt på lønn
 • Arbeidstakers oppsigelse
 • Sykmeldt i oppsigelsestiden
 • Opphør av arbeidsforhold grunnet alder
 • Yrkesskader
 • Avskjedigelse
 • Sykepenger ved utenlandsopphold
 • Advarsler i arbeidsforhold
 • Oppsigelse i prøvetid
 • Hjemmekontor
 • Prøvetid

Maler:

 • Oppsigelsesbrev
 • Varsel om opphør av arbeidsforhold grunnet alder
 • Oppsigelsesbrev i prøvetiden
 • Hjemmekontor avtale

Mai

Sjekkliste:

 • Permittering

Temaer:

 • Maksdato for sykepenger
 • Opptjening av sykepengerettigheter fra NAV
 • Oppsigelsesfrister/oppsigelsestid i arbeidsforhold

Mal:

 • Skriftlig advarsel i arbeidsforhold

April

Permittering (10 nye temaer):

 • Permittering - en oversikt
 • Vilkårene for permittering
 • Arbeidsgivers lønnsplikt ved hel og delvis permittering
 • Ferie under permittering
 • Dagpenger under permittering
 • Midlertidig arbeid under permittering
 • Sykdom og permittering
 • Oppsigelse og permittering
 • Varsel om permittering

Ny mal:

 • Varsel om permittering

Mars

Overtid (3 nye temaer):

 • Overtid
 • Overtidsgodtgjørelse og avspasering
 • Overtid/merarbeid for deltidsansatte

Arbeidstid (10 nye temaer)

 • Nattarbeid
 • Søn- og helgedagsarbeid
 • Pauser i arbeidstiden
 • Lovfestet krav til hviletid
 • Daglig og ukentlig arbeidsfri
 • Arbeidstid
 • Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Rett til redusert arbeidstid
 • Arbeidstakere unntatt reglene om arbeidstid

Ny mal:

 • Søknad om redusert arbeidstid

Februar

 • Midlertidig ansettelse (temaer)
Fant du svaret?