Ved å velge kun de tjenesteområdene som er aktuelle for deg, vil du få bedre oversikt over dine aktuelle funksjoner og tjenestekontoer. Samtidig vil det hjelpe oss med å foreslå aktuelle mva-koder. 

NB! Valg av spesifikke tjenesteområder begrenser hvilke funksjoner du vises søketreff på under ‘Mine tjenesteområder’, slik at det er oversiktlig og relevant for deg. Dersom søket gir treff utenfor dine tjenesteområder, vises dette under ‘Andre funksjoner’, og du kan selvsagt følge disse treffene også, om ønskelig. 

Valg av tjenesteområder huskes til neste gang du logger deg på.

Her er en oversikt over hvilke funksjoner/tjenester som ligger under hvert enkelt tjenesteområde for kommuner:

Administrasjon og styring

100 Politisk styring
110 Kontroll og revisjon
120 Administrasjon
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnignen
130 Administrasjonslokaler
170 Årets premieavvik
171 Amortisering av tidligere års premieavvik
172 Pensjon
173 Premiefond
180 Diverse fellesutgifter
190 Interne serviceenheter
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
290 Interkommunale samarbeid §§ 27/28a - samarbeid
800 Skatt på inntekt og formue
840 Statlig rammetilskudd og øvrige gjenerelle statstilskudd
841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.
860 Motpost avskrivninger
870 Renter/utbytter og lån (innlån og utlån)
880 Interne finansieringstransaksjoner
899 Årets regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Barnehage

201 Barnehage
211 Barnehagelokaler og skyss
221 Førskolelokaler og skyss
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.

Barnevern

244 Barnevernstjenestete
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barenevernet
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.

Bolig

265 Kommunalt disponerte boliger
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
315 Bolibygging og fysiske bomiljøtiltak
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.

Brann- og ulykkesvern

338 Forebygging av branner og andre ulykker
339 Beredskap mot branner og andre ulykker

Eiendomsforvaltning

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltnignen
130 Administrasjonslokaler
180 Diverse fellesutgifter
221 Førskolelokaler og skyss
222 Skolelokaler
261 Institusjonslokaler
265 Kommunalt disponerte boliger
315 Bolibygging og fysiske bomiljøtiltak
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
386 Kommunale kulturbygg
390 Den norske kirke

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø

301 Plansaksbehandling
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering
303 Kart og oppmåling
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
305 Eierseksjonering
335 Rekreasjon i tettsted
360 Naturforvaltning og friluftsliv
365 Kulturminneforvaltning

Grunnskole

202 Grunnskole
213 Voksenopplæring
215 Skolefritidstilbud
222 Skolelokaler
223 Skoleskyss
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.

Helse og omsorg

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
233 Annet forebyggende helsearbeid
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
241 Diagnose, behandling, rehabilitering
243 Tilbud til personer med rusproblemer
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester i hjemmeboende
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
261 Institusjonslokaler
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.

Kirke

390 Den norske kirke
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
393 Gravplasser og krematorier

Kultur og idrett

231 Aktivitetstilbud barn og unge
370 Bibliotek
373 Kino
375 Museer
377 Kunstformidling
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
383 Kulturskoler
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
386 Kommunale kulturbygg

Næring

320 Kommunal næringsvirksomhet
321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg
325 Tilrettelgging og bistand for næringslivet
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

Samferdsel

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak
332 Kommunale veier

Sosialtjenesten

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
275 Introduksjonsordningen
276 Kvalifiseringsordningen
281 Ytelse til livsopphold
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.

Vann, avløp og renovasjon/avfall

340 Produksjon av vann
345 Distribusjon av vann
350 Avløpsrensing
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdsningsavfall


Gå til kostrahjelp.no

Fant du svaret?