Avtalevilkår

Tjenesteavtale og databehandleravtale

Oppdatert over en uke siden

1. Virkeområde og avtaleparter

Disse vilkårene trer i kraft 05. juni 2023, og erstatter tidligere avtalevilkår.

Disse avtalevilkårene, sammen med Kundekontrakt regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og DIBkunnskap AS, org.nr. 974 379 511 (DIB).

I tilfelle motstrid går Kundekontrakten foran disse generelle vilkårene.

Ved å kjøpe og ta i bruk ett eller flere av DIBs produkter og tjenester ("Tjenesten(e)") bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykket til innholdet i Avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i disse vilkårene.

Vilkårene gjelder all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til Tjenester hos DIB. Kunden aksepterer at DIB forbeholder seg retten til å gjøre endringer i de generelle avtalevilkårene fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene. DIB plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i de generelle vilkårene. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter ellers. Melding om vesentlige endringer skal sendes per e-post til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

2. Definisjoner

Avtalen

Betyr disse generelle avtalevilkårene sammen med Kundekontrakt som er definert nedenfor.

Kundekontrakt(en)

Betyr skriftlig tilbud, ordrebekreftelse, bestilling, kontrakt, tillegg av senere bestillinger og/eller faktura for den enkelte Kunde.

Avtalens ikrafttredelse

Betyr fra den tid Avtalen er akseptert av begge parter. Et annet tidspunkt kan være avtalt i Kundekontrakten.

Tjenestene

Betyr produktene og tjenestene DIB til enhver tid tilbyr.

Kunden

Betyr det selskapet som inngår Avtalen.

Bruker(e)

Betyr ansatte hos Kunden som har en personlig tilgang til Tjenestene.

DIB

Har den betydning som kommer frem av punkt 1. Virkeområde og avtaleparter.

Avtaleperioden

Har den betydning som kommer frem av punkt 3.2 Avtaleperiode og oppsigelse.

3. Lisens

3.1 Firmalisens

DIB tilbyr utelukkende firmalisenser på sine Tjenester, med mindre noe annet kommer frem av Kundekontrakten. En firmalisens krever at Kunden oppgir antall aktuelle brukere hos Kunden som grunnlag for beregning av vederlaget. Som aktuelle brukere regnes alle ansatte som arbeider med problemstillinger og fagområder som omfattes av den eller de aktuelle Tjenestene. Dersom antall aktuelle brukere endrer seg i avtaleperioden skal dette meddeles DIB skriftlig. En firmalisens tillater at alle aktuelle brukere hos Kunden kan benytte Tjenesten med en personlig tilgang tildelt av DIB.

3.2 Avtaleperiode og oppsigelse

Tjenestene tilbys som et abonnement løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder av gangen, om ikke annet går frem av Kundekontrakten. Abonnementet må sies opp, av Kunden, skriftlig senest 1 måned før fornyelse av avtaleperioden. Dersom DIB ikke har mottatt noen oppsigelse innen fristen, vil Tjenestene fornyes fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode.

Kunder som har lenger avtaleperiode enn 12 måneder står fritt til å redusere avtaleperioden til 12 måneder ved utløpet av perioden. Kunden har da ikke krav på eventuelle rabatter som følger av tidligere avtale.

For Dflow gjelder egne vilkår for avtaleperiode og oppsigelse som går frem av Kundekontrakten.

4. DIBs forpliktelser

4.1 Leveringens omfang

Hvilke Tjenester som det gis tilgang til er definert i Kundekontrakten.

DIB skal så langt det er mulig sikre tilfredsstillende oppdatering av innholdet i Tjenestene. Det kan likevel forekomme feil og mangler ved innholdet og tilretteleggingen, herunder manglende oppdateringer eller ajourføringer. Enhver feil som brukeren blir oppmerksom på, bør meldes til DIB.

Tjenestene er i kontinuerlig utvikling. DIB kan derfor uten forvarsel endre den enkelte Tjeneste sitt utseende, funksjonalitet og innhold.

4.2 Leveringstid

Kunden skal gis anledning til å registrere aktuelle brukere innen rimelig tid etter Avtalens ikrafttredelse.

5. Kundens forpliktelser

5.1 Vederlag

Kunden skal betale slikt vederlag som kommer frem av Kundekontrakten.

5.2 Prisendring

Ved fornyelse av abonnementet kan DIB justere prisen med inntil 12-månedersendringen angitt ved SSBs KPI for “tjenester hvor arbeidskraft dominerer”, målt per oktober året før fornyelsen. Dersom Kunden har en lengre avtaleperiode enn 12 måneder, kan prisen justeres etter samme prinsipper som ovenfor, men slik at prisendringene i hele den foregående abonnementsperioden fanges opp.

Dersom DIB øker prisen utover nevnt ovenfor, har Kunden rett til å si opp abonnementet når som helst, men innbetalt vederlag vil ikke bli refundert.

5.3 Fakturering og forsinket betaling

Vederlaget faktureres med 10 dagers betalingsfrist, med mindre noe annet går frem av Kundekontrakten. Faktura oversendes som EHF eller PDF dersom ikke Kunden kan motta EHF.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om rente ved forsinket betaling. Pr. 31.12 legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentes rente). Faktura sendt pr. post ilegges et fakturagebyr.

Innbetalt vederlag tilbakebetales ikke ved oppsigelse, kjøp av færre eller rimeligere Tjenester eller ved reduksjon av antall brukere i inneværende avtaleperiode.

Dersom nye brukere eller Tjenester legges til Avtalen i løpet av avtaleperioden, sendes det tilleggsfaktura for resten av inneværende avtaleperiode.

6. Rettigheter til DIBs tjenester (Tjenestene)

Alle rettigheter til Tjenestene og innholdet i Tjenestene, inklusive opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter, tilhører DIBkunnskap AS og/eller tredjepart som DIBkunnskap AS har inngått avtale med.

7. Force majeure

DIBkunnskap AS har ikke ansvar dersom Avtalen helt eller delvis hindres eller vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll. Avtalen bortfaller ikke ved slike forhold med mindre partene blir enige om det.

8. Bruk av Tjenestene

8.1 Tjenestene

Tjenestene kan ikke deles og benyttes av andre brukere enn de som omfattes av Avtalen.

Det er ikke lov å kopiere noe av innholdet i Tjenestene til andre som ikke har abonnement, utover deling ved hjelp av funksjonalitet som er gjort tilgjengelig i Tjenestene. Tjenestene kan benyttes til Kundens egen interne bruk og i forbindelse med et konkret oppdrag for Kundens egne kunder uten at dette kan føre til ansvar for mulige feil for DIB (se under “Juridiske forbehold”).

Annen bruk av Tjenestene kan kun skje etter skriftlig forhåndssamtykke fra DIB. Etter at abonnementet er utløpt, kan ingen dokumenter, maler eller noe annet innhold hentet fra Tjenestene benyttes. Ved mistanke om bruk av innholdet i strid med Avtalens betingelser kan DIB stenge aktuelle brukerkontoer og tilganger. DIB skal i så fall varsle Kunden om dette.

Ved brudd på Avtalens betingelser kan DIB si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Innbetalt abonnementspris vil ikke bli tilbakebetalt.

Brukeren har ansvar for å kontrollere at innhold, dokumenter og materiale som benyttes eller videreformidles av Brukeren, i opprinnelig eller bearbeidet form, er tilstrekkelig oppdatert og anvendes korrekt. Dette gjelder også opplysninger formidlet i forbindelse med support.

Feil bruk gir ikke grunnlag for krav mot DIB.

8.2 Tilleggsvilkår IFRS

Betingelsene under gjelder Kunder som har tilgang til innhold fra IFRS Foundation:

4.8. This Agreement [DIBkunnskap sin avtale med IFRS Foundation] permits the Licensee [DIB], subject to the limitations herein, to:

Make the Works [innhold fra IFRS Foundation] available to subscribers [Kunden] in Electronic Format in the Designated Product.

Use, convert, process, reformat, store, and back-up the Data. For the avoidance of doubt this includes the conversion of the Data into hard copy from Electronic Format, the use of the Data in a database and related information storage and retrieval systems, and the reformatting of the Data. The Licensee will preserve the wording and numerical examples within the Data as reformatted.

4.9 Subscribers shall not, without prior written agreement of the Licensor [IFRS Foundation] have the right to license, sublicense, sell, rent or otherwise distribute any portion of the Works or other Data to other parties.

4.10 Any copies of the Works or any extracts from the Works shall be accompanied by an acknowledgement in the form: “Copyright © IFRS Foundation”

4.11 The Licensee may not grant Subscribers, or any third party, the right to reproduce, in either hardcopy or Electronic Format, the text of any individual Standard or specific document, extract or combination thereof of the Works for any seminar, conference, training or similar commercial event without the prior written permission of the Licensor. The Licensor reserves the right to make additional charges for such use.

4.12 The Licensee shall advise Subscribers of their obligation to obtain approval from the Licensor to produce more copies than those permitted by the fair copying provisions of the copyright legislation in the respective territory or to sublicense the Works as per clause 4.9 or if they intent using the Works for one of the purposes set out in clause 4.11

9. Eksklusivitet

DIB gir Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv rett, til bruk av Tjenestene for det antall brukere som er blitt avtalt.

10. Support

Abonnement på DIBs Tjenester inkluderer nødvendig teknisk brukerstøtte i forbindelse med pålogging og bruk av løsningen. Teknisk brukerstøtte gis via telefon eller chat/e-post.

Alle brukere med personlig tilgang kan ta kontakt for teknisk brukerstøtte support(at)dib.no eller telefon 95 40 70 70.

Lisens på Tjenestene inkluderer fagsupport for brukere med personlig tilgang. Fagsupport er begrenset til generelle spørsmål innenfor fagområdene den aktuelle Tjenesten dekker, veiledning i hvor eksisterende materiale finnes i løsningen, samt hvordan løsningens verktøy kan brukes mest effektivt. Fagsupport omfatter ikke faglig rådgivning, som tolkninger av regler i forhold til den enkelte kundes situasjon eller konkrete anbefalinger om bruk av alternative løsninger. For å sikre alle brukere lik tilgang til fagsupport, kan DIB etter en helthetsvurdering avgrense den enkeltes bruk av supporten. Avgrensning kan gjøres der henvendelsene er av en slik natur at de faller utenfor hva supporten vår omfatter, og/eller antallet overskrider et nivå som må anses å være rimelig i forhold til kontraktens verdi.

Spørsmål til support kan sendes via chatten i Tjenestene eller på support(at)dib.no. Fagsupport er ikke inkludert som en del av Tjenestene Kontohjelp og Dflow.

11. Juridiske forbehold

11.1 Ansvarsbegrensning

Feil eller mangler på grunn av manglende oppdatering eller ajourføring gir ikke grunnlag for prisavslag, skadeserstatning eller andre krav mot DIB. DIBs ansvar for feil og mangler er begrenset til direkte tap som følge av grov uaktsomhet fra DIB sin side og er begrenset oppad til 12 måneders abonnementsvederlag for alle feil og mangler i løpet av Avtaleperioden. Det kan likevel ikke reises krav om erstatning for tap som er oppstått som følge av feil eller mangler i Tjenestene som Brukeren kjente til eller måtte kjenne til.

DIB er ikke ansvarlig for feil eller mangler i innholdet i Tjenestene som blir levert av tredjepart.

Kunden og Brukeren bærer risikoen for at tekniske krav som er nødvendige for å få tilgang til Tjenestene er oppfylt og må bære eventuelle kostnader for installasjon av nødvendig software etc.

Ved teknisk feil på Tjenestene, innlogging eller andre systemfeil er DIBs ansvar begrenset til eventuell kompensasjon for abonnementsvederlaget i den perioden den aktuelle feilen foreligger. Kortere perioder med nedetid må regnes med og kompensasjon kan først kreves ved nedetid med varighet som overstiger 72 timer.

11.2 Tvist om Avtalen

Dersom det oppstår uenighet om tolkning eller rettsvirkninger av Avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger. Fører ikke disse forhandlinger frem innen 60 dager, kan tvisten fremmes til avgjørelse ved domstolene. Verneting etter denne avtale er Asker og Bærum Tingrett.

12. Databehandleravtale

12.1 Bakgrunn og hensikt

DIB vil behandle personopplysninger som nevnt i punkt 12.2 på vegne av Kunden som følge av at Kunden benytter DIBs Tjenester. DIB opptrer da som databehandler for Kunden, og Kunden er behandlingsansvarlig. Denne delen av avtalevilkårene er å regne som en databehandleravtale mellom DIB og Kunden. Dersom det undertegnes en separat databehandleravtale, vil den gå foran reguleringen i denne delen. DIB innestår for at forpliktelsene som påligger databehandler etter gjeldende personvernrett oppfylles, herunder at DIB har implementert tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sikre (i) at behandlingen av personopplysninger oppfyller kravene i gjeldende personvernrett og (ii) vern av den registrertes interesser.

12.2 Opplysninger og formål

DIB er databehandler når brukeren hos Kunden overfører navn, e-post eller andre personopplysninger om Kundens kunder eller annen tredjepart i Tjenesten. Ved sending av meldinger fra Tjenestene til tredjepart opptrer DIB som databehandler frem til meldingen er bekreftet levert og overført til mottaker. Slike opplysninger brukes for at Kunden skal kunne bruke funksjonaliteten i Tjenestene i henhold til bruksområdet.

12.3 Konfidensialitet

DIB skal påse at det kun er personer som direkte trenger tilgang til personopplysninger for å oppfylle DIBs forpliktelser overfor Kunden som har tilgang til personopplysningene. DIB skal sørge for at de som er involvert i behandlingene av personopplysningene har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

12.4 Instruks

DIBs Tjenester inneholder funksjonalitet som er standard for alle kunder. Der gjeldende personopplysningsrett krever at Kunden skal gi databehandler dokumenterte instrukser for hvordan personopplysninger skal behandles, skal slike instrukser regnes for å være gitt i henhold til hva som fremgår av avtalevilkårene og standard funksjonalitet. Kunden plikter å varsle DIB dersom Kunden mener at den behandling av personopplysninger som fremgår av avtalevilkårene og funksjonaliteten i Tjenestene (instruksen) avviker fra Kundens rutiner knyttet til behandling av personopplysninger.

12.5 Bistand til Kunden

Kunden er ansvarlig for å påse at det foreligger relevant og tilstrekkelig grunnlag for behandlingen, samt at øvrige vilkår for behandling er oppfylt. DIB skal bistå Kunden med å oppfylle sine forpliktelser etter gjeldende personvernrett.

12.6 Kundens rett til informasjon

DIB skal på Kundens forespørsel gi Kunden slik informasjon og nødvendig assistanse for at Kunden skal kunne vise at forpliktelsene etter gjeldende personvernrett er oppfylt, herunder den nødvendige tilgang til og innsyn i dataene som behandles og systemene som benyttes. DIB skal videre bidra til revisjoner, herunder Kundens inspeksjoner.

12.7 Retting, sletting og tilbakelevering

Kunden må selv eksportere data og personopplysninger ved opphør av Avtalen, og før siste avtaleperiode løper ut. Eksporten skal skje ved hjelp av grensesnittene som er tilgjengelig i DIBs tjenester. DIB plikter å bistå Kunden med denne eksporten på forespørsel.

Kunden aksepterer at DIB kan slette alle data ved opphør, inkludert eventuelle sikkerhetskopier, etter at siste avtaleperiode har løpt ut, og at data vil bli slettet etter de retningslinjer og prosedyrer som DIB til enhver tid fastsetter.

DIB vil ikke innestå for tap av data som skyldes at eksport av data ikke er gjennomført før utløpsdato for tjenesten(e).

12.8 Bruk av underleverandører

Kunden samtykker til at DIB benytter underleverandører for utførelsen av sine forpliktelser i henhold til vilkårene. DIB vil gi beskjed til Behandlingsansvarlig før eventuelle tiltenkte endringer. DIB er ansvarlig overfor Kunden for underleverandørenes utførelse av sine forpliktelser. Ved bruk av underleverandører i en stat utenfor EØS vil DIB alltid påse at vilkårene for overføring til tredjeland er oppfylt. DIB benytter følgende underleverandør til Tjenestene:

  • Syse Data AS (Norge)

  • Microsoft Azure (Norge, Irland)

12.9 Sikkerhet

DIB plikter å implementere og vedlikeholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som stilles etter til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter, for å beskytte mot tap av personopplysninger som skyldes utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, urettmessig formidling eller tilgang (avvik), så langt det er praktisk gjennomførbart og i DIBs kontroll. Slike tiltak skal hensynta tilgjengelig teknologi, og kostnaden ved implementering for å oppnå et hensiktsmessig sikkerhetsnivå sett i forhold til behandlingen av personopplysningene, og naturen av dataene som er lagret.

Fysisk adgangskontroll

DIB skal implementere nødvendige tiltak, selv eller ved bruk av en tredjepart, for å forhindre fysisk tilgang. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikkerhetspersonell, og bruk av sikre bygninger og lokasjoner, for å forhindre uvedkommende fra å få tilgang til personopplysninger.

Systemadgangskontroll

DIB skal implementere hensiktsmessige tiltak for å forhindre at personopplysninger behandles urettmessig. Disse tiltakene vil variere med behandlingen og inkluderer, men er ikke begrenset til, autentisering med brukernavn og passord, tofaktor autentisering, dokumenterte autorisasjonsprosesser, dokumenterte endringshåndteringsprosesser og logging på flere nivåer.

12.10 Avvik

Enhver bruk av informasjonssystemer i strid med DIBs rutiner, Kundens instrukser, Personvernlovgivningen eller GDPR, skal håndteres som et avvik.

DIB skal varsle Kunden ved avvik så snart DIBkunnskap får kunnskap om det, og om nødvendig samarbeide med Kunden om å avhjelpe avviket. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Varselet til Kunden skal som minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til kontaktpunkt hos DIB, en beskrivelse av mulige konsekvenser, og en beskrivelse av tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å lukke avviket og begrense konsekvensene.

13. Behandling av andre personopplysninger

Personvernerklæringen regulerer forhold der DIB opptrer som behandlingsansvarlig for personopplysningene til Kunden.

Endringslogg:

  • 22.04.2022: La til Microsoft Azure som underleverandør som følge av lansering av dflow.

  • 05.06.2023: La til denne teksten under pkt 10: "For å sikre alle brukere lik tilgang til fagsupport, kan DIB etter en helthetsvurdering avgrense den enkeltes bruk av supporten. Avgrensning kan gjøres der henvendelsene er av en slik natur at de faller utenfor hva supporten vår omfatter, og/eller antallet overskrider et nivå som må anses å være rimelig i forhold til kontraktens verdi."


Svarte dette på spørsmålet?