Gå til hovedinnhold
Avtalevilkår

Tjenesteavtale og databehandleravtale

Oppdatert over en uke siden

1. Virkeområde og avtaleparter

Disse vilkårene trer i kraft 1. februar 2024, og erstatter tidligere avtalevilkår.

Disse avtalevilkårene, sammen med Kundekontrakten regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og DIBkunnskap AS (974 379 511) i Norge, DIB Viden A/S (31581869) i Danmark og DIB Kunskap AB (559469-7343) i Sverige. Alle selskaper omtales videre som DIB

I tilfelle motstrid går Kundekontrakten foran disse generelle vilkårene.

Ved å kjøpe og ta i bruk ett eller flere av DIBs produkter og tjenester ("Tjenestene") bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykket til innholdet i Avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i disse vilkårene.

Vilkårene gjelder all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til Tjenester hos DIB. Kunden aksepterer at DIB forbeholder seg retten til å gjøre endringer i de generelle avtalevilkårene fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene. DIB plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i de generelle vilkårene. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter ellers. Melding om vesentlige endringer skal sendes per e-post til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

2. Definisjoner

Avtalen

Betyr disse generelle avtalevilkårene sammen med Kundekontrakt som er definert nedenfor.

Kundekontrakt(en)

Betyr skriftlig tilbud, ordrebekreftelse, bestilling, kontrakt, tillegg av senere bestillinger og/eller faktura for den enkelte Kunde.

Avtalens ikrafttredelse

Betyr fra den tid Avtalen er akseptert av begge parter. Et annet tidspunkt kan være avtalt i Kundekontrakten.

Tjenestene

Betyr produktene og tjenestene DIB til enhver tid tilbyr.

Kunden

Betyr det selskapet som inngår Avtalen.

Bruker(e)

Betyr ansatte hos Kunden som har en personlig tilgang til Tjenestene.

DIB

Har den betydning som kommer frem av punkt 1. Virkeområde og avtaleparter.

Avtaleperioden

Har den betydning som kommer frem av punkt 3.2 Avtaleperiode og oppsigelse.

3. Lisens

3.1 Firmalisens

DIB tilbyr utelukkende firmalisenser på sine Tjenester, med mindre noe annet kommer frem av Kundekontrakten. En firmalisens krever at Kunden oppgir antall aktuelle brukere hos Kunden som grunnlag for beregning av vederlaget. Som aktuelle brukere regnes alle ansatte som arbeider med problemstillinger og fagområder som omfattes av den eller de aktuelle Tjenestene. Dersom antall aktuelle brukere endrer seg i avtaleperioden skal dette meddeles DIB skriftlig. En firmalisens tillater at alle aktuelle brukere hos Kunden kan benytte Tjenesten med en personlig tilgang tildelt av DIB.

3.2 Avtaleperiode og oppsigelse

Tjenestene tilbys som et abonnement løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder, om ikke annet går frem av Kundekontrakten. Oppsigelse må være skriftlig og oversendes til DIB senest én - 1 - måned før fornyelse av Avtaleperioden. Dersom DIB ikke har mottatt noen oppsigelse innen fristen, vil Tjenestene være å anse som fornyet automatisk for en ny avtaleperiode.

Kunder som har lenger avtaleperiode enn 12 måneder står fritt til å redusere avtaleperioden til 12 måneder ved utløpet av perioden. Kunden har da ikke krav på eventuelle rabatter som følger av tidligere avtale.

For Dflow gjelder egne vilkår for avtaleperiode og oppsigelse som går frem av Kundekontrakten.

4. DIBs forpliktelser

4.1 Leveringens omfang

Hvilke Tjenester som det gis tilgang til er definert i Kundekontrakten.

DIB skal så langt det er mulig sikre tilfredsstillende oppdatering av innholdet i Tjenestene. Det kan likevel forekomme feil og mangler ved innholdet og tilretteleggingen, herunder manglende oppdateringer eller ajourføringer. Enhver feil som brukeren blir oppmerksom på, bør meldes til DIB.

Tjenestene er i kontinuerlig utvikling. DIB kan derfor uten forvarsel endre den enkelte Tjeneste sitt utseende, funksjonalitet og innhold.

4.2 Leveringstid

Kunden skal gis anledning til å registrere aktuelle brukere innen rimelig tid etter Avtalens ikrafttredelse.

5. Kundens forpliktelser

5.1 Vederlag

Kunden skal betale slikt vederlag som kommer frem av Kundekontrakten.

5.2 Prisendring

Ved fornyelse av abonnementet, kan DIB justere prisen med inntil 12-månedersendring i KPI som gjelder i det landet Avtalen er inngått og målt per oktober året før fornyelsen. Dersom Kunden har en lengre avtaleperiode enn 12 måneder, kan prisen justeres etter samme prinsipper som ovenfor, men slik at prisendringene i hele den foregående abonnementsperioden fanges opp.

DIB benytter KPI angitt av følgende myndigheter:

Norge: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no

Danmark: Danmarks Statistik, www.dst.dk
Sverige: Statistikmyndigheten, www.scb.se

Dersom DIB øker prisen utover nevnt ovenfor, har Kunden rett til å si opp abonnementet når som helst, men innbetalt vederlag vil ikke bli refundert.

5.3 Fakturering og forsinket betaling

Vederlaget faktureres med 15 dagers betalingsfrist, med mindre noe annet går frem av Kundekontrakten. Faktura oversendes som EHF, alternativt PDF dersom ikke Kunden kan motta EHF.

Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov i det land hvor DIB-selskapet, som kunden har avtale med, holder til.

Pr. 31.12 legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentes rente). Faktura sendt pr. post ilegges et fakturagebyr.

Innbetalt vederlag tilbakebetales ikke ved oppsigelse, kjøp av færre eller rimeligere Tjenester eller ved reduksjon av antall brukere i inneværende avtaleperiode.

Dersom nye brukere eller Tjenester legges til Avtalen i løpet av avtaleperioden, avregnes dette i henhold til gjenværende avtaleperiode og faktureres fortløpende.

6. Eiendomsrett

Alle rettigheter til Tjenestene og innholdet i Tjenestene, inklusive opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter, tilhører DIBkunnskap AS og/eller tredjepart som DIBkunnskap AS har inngått avtale med. Dette gjelder ikke Kundens egne data og innhold.

Kunden og kundens brukere har ikke rett til å kopiere, masse nedlaste eller automatisk nedlaste hele eller deler av produktet utover det som er nødvendig for alminnelig bruk, uten etter skriftlig samtykke fra DIBkunnskap AS.

7. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som a) ligger utenfor én av partenes kontroll, b) og som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne Avtalen og som, c) i det aktuelle land avtalen er inngått (ref. pkt 11.2) regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Dersom force majeure hendelsen vedvarer i mer enn nitti (90) dager, har begge parter rett til å heve Avtalen etter at skriftlig varsel er sendt til den andre parten.

I forbindelse med force majeure situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

8. Bruk av Tjenestene

8.1 Tjenestene

Tjenestene kan ikke deles og benyttes av andre brukere enn de som omfattes av Avtalen.

Det er ikke lov å kopiere noe av innholdet i Tjenestene til andre som ikke har abonnement, utover deling ved hjelp av funksjonalitet som er gjort tilgjengelig i Tjenestene. Tjenestene kan benyttes til Kundens egen interne bruk og i forbindelse med et konkret oppdrag for Kundens egne kunder uten at dette kan føre til ansvar for mulige feil for DIB (se under “Juridiske forbehold”).

Annen bruk av Tjenestene kan kun skje etter skriftlig forhåndssamtykke fra DIB. Etter at abonnementet er utløpt, kan ingen dokumenter, maler eller noe annet innhold hentet fra Tjenestene benyttes. Ved mistanke om bruk av innholdet i strid med Avtalens betingelser kan DIB stenge aktuelle brukerkontoer og tilganger. DIB skal i så fall varsle Kunden om dette.

Ved brudd på Avtalens betingelser kan DIB si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Innbetalt abonnementspris vil ikke bli tilbakebetalt.

Brukeren har ansvar for å kontrollere at innhold, dokumenter og materiale som benyttes eller videreformidles av Brukeren, i opprinnelig eller bearbeidet form, er tilstrekkelig oppdatert og anvendes korrekt. Dette gjelder også opplysninger formidlet i forbindelse med support.

Feil bruk gir ikke grunnlag for krav mot DIB eller tredjepart som leverer innhold til DIB.

8.2 Tilleggsvilkår IFRS

Betingelsene under gjelder Kunder som har tilgang til innhold fra IFRS Foundation:

4.8 This Agreement [DIBkunnskap sin avtale med IFRS Foundation] permits the Licensee [DIB], subject to the limitations herein, to:

Make the Works [innhold fra IFRS Foundation] available to subscribers [Kunden] in Electronic Format in the Designated Product.

Use, convert, process, reformat, store, and back-up the Data. For the avoidance of doubt this includes the conversion of the Data into hard copy from Electronic Format, the use of the Data in a database and related information storage and retrieval systems, and the reformatting of the Data. The Licensee will preserve the wording and numerical examples within the Data as reformatted.

4.9 Subscribers shall not, without prior written agreement of the Licensor [IFRS Foundation] have the right to license, sublicense, sell, rent or otherwise distribute any portion of the Works or other Data to other parties.4.10 Any copies of the Works or any extracts from the Works shall be accompanied by an acknowledgement in the form: “Copyright © IFRS Foundation”

4.11 The Licensee may not grant Subscribers, or any third party, the right to reproduce, in either hardcopy or Electronic Format, the text of any individual Standard or specific document, extract or combination thereof of the Works for any seminar, conference, training or similar commercial event without the prior written permission of the Licensor. The Licensor reserves the right to make additional charges for such use.

4.12 The Licensee shall advise Subscribers of their obligation to obtain approval from the Licensor to produce more copies than those permitted by the fair copying provisions of the copyright legislation in the respective territory or to sublicense the Works as per clause 4.9 or if they intent using the Works for one of the purposes set out in clause 4.11

9. Eksklusivitet

DIB gir Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv rett, til bruk av Tjenestene for det antall brukere som er blitt avtalt.

10. Support

Lisens til Tjenestene inkluderer nødvendig teknisk brukerstøtte for alle brukere med en personlig tilgang til én eller flere av DIBs Tjenester. Teknisk brukerstøtte innebærer hjelp til pålogging og bruk av Tjenestene og omfatter ikke veiledning i Kundens eget IT-utstyr, nettleser, eller annen software. Lisens på Tjenestene inkluderer fagsupport for brukere med personlig tilgang. Fagsupport er begrenset til generelle spørsmål innenfor fagområdene den aktuelle Tjenesten dekker, veiledning i hvor eksisterende materiale finnes i løsningen, samt hvordan løsningens verktøy kan brukes mest effektivt. Fagsupport omfatter ikke faglig rådgivning, som tolkninger av regler i forhold til den enkelte kundes situasjon eller konkrete anbefalinger om bruk av alternative løsninger. For å sikre alle brukere lik tilgang til fagsupport, kan DIB etter en helthetsvurdering avgrense den enkeltes bruk av support. Avgrensning kan gjøres der henvendelsene er av en slik natur at de faller utenfor hva DIBs support omfatter, og/eller antallet overskrider et nivå som må anses å være rimelig i forhold til lisenskostnaden som Kunden betaler for Tjenestene.

Fagsupport kan i kortere perioder være helt eller delvis ubemannet i forbindelse med ferie avvikling, høytider eller ekstraordinære tilfeller. Kunden kan derfor i disse periodene oppleve lengre svartid enn normalt.

Fagsupport er ikke inkludert som en del av Tjenestene Kontohjelp og Dflow.

Spørsmål til support kan sendes via chat i Tjenestene eller på epost til:

Norge: support(at)dib.no

Danmark: kundeservice(at)dib.eu

Sverige: info(at)dib.se

11. Juridiske forbehold

11.1 Ansvarsbegrensning

Til tross for omfattende kvalitetssikring av innholdet og funksjonaliteten i Tjenestene, kan DIB aldri sikre seg mot alle feil og mangler. Kunden er selv ansvarlig for bruk av Tjenestene, egne tolkninger og for å kvalitetssikre at det innholdet Kunden benytter fra Tjenestene ikke inneholder slike feil eller mangler. Kunden må vurdere om, og i hvilken grad, innholdet i Tjenestene kan brukes til formålet, eller om det bør tilpasses for å møte Kundens behov.

DIB er ikke ansvarlig for feil eller mangler i innholdet i Tjenestene som blir levert av tredjepart. DIB har ikke ansvar for Kundens bruk av produktet, med unntak av direkte tap som følge av grov uaktsomhet eller forsett fra DIB sin side. DIBs samlede erstatningsansvar overfor Kunden er i alle tilfeller begrenset oppad til 12 måneders lisenskostnad for alle feil og mangler i løpet av Avtaleperioden. Det kan likevel ikke reises krav om erstatning for tap som er oppstått som følge av feil eller mangler i Tjenestene som Brukeren kjente til eller måtte kjenne til.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler. DIB er ansvarlig ved tap av kundens data og tilhørende rekonstruksjon av data når dette skyldes feil i programvaren, Tjenestene eller brukerstøtten. 

Kunden og Brukeren bærer risikoen for at tekniske krav som er nødvendige for å få tilgang til Tjenestene er oppfylt og må bære eventuelle kostnader for installasjon av nødvendig software etc.

Ved teknisk feil på Tjenestene, innlogging eller andre systemfeil er DIBs ansvar begrenset til eventuell kompensasjon for lisenskostnaden i den perioden den aktuelle feilen foreligger. Kortere perioder med nedetid må regnes med og kompensasjon kan først kreves ved nedetid med varighet som overstiger 72 timer.

11.2 Gjeldende lover og tvister

Denne avtalen skal styres av lovene i det landet der DIB-selskapet, som kunden har en avtale med, er basert.

Enhver tvist mellom partene, angående eksistensen eller gyldigheten av Lisensavtalen, eller som stammer fra Lisensavtalen, og som ikke løses i minnelighet eller med bistand fra en uavhengig mekler, skal løses av domstolene. Retten i første instans skal være tingretten i hovedstaden i det aktuelle landet.

12. Databehandleravtale

12.1 Behandlingsansvarlig for personopplysninger ved bruk av Tjenestene

DIB er behandlingsansvarlig for personopplysningene oppgitt av Kunden og/eller brukerne ved bestilling og/eller bruk av tjenestene. Mer detaljert informasjon om hvordan DIB behandler personopplysninger er gitt i DIBs personvernerklæring.

12.2 Behandlingsansvarlig for personopplysninger på vegne av Kunden

I henhold til personvernforordningen vil DIB ha en rolle som databehandler i forhold til Kunden, som behandlingsansvarlig, i de tilfeller at DIB og Kunden har avtalt at personopplysninger kan lagres i Tjenestene. I slike tilfeller gjelder vedlegg 1, Databehandleravtale, når DIB behandler personopplysninger på vegne av kunden.Endringslogg:

01.07.2024

  • Svenske kunder overføres fra DIBkunnskap AS i Norge til en ny svensk legal enhet (DIB Kunskap AB).

01.02.2024

  • DIB lanseres i Danmark. La til DIB Viden A/S som kontraktspart

  • En klargjøring av hvilken indeks som brukes for grunnlag for prisjustering (pkt. 5.2)

  • Databehandleravtalen er nå lagt som et vedlegg til denne avtalen

05.06.2023

  • La til denne teksten under pkt 10: "For å sikre alle brukere lik tilgang til fagsupport, kan DIB etter en helthetsvurdering avgrense den enkeltes bruk av supporten. Avgrensning kan gjøres der henvendelsene er av en slik natur at de faller utenfor hva supporten vår omfatter, og/eller antallet overskrider et nivå som må anses å være rimelig i forhold til kontraktens verdi."

22.04.2022

  • La til Microsoft Azure som underleverandør som følge av lansering av dflow.


Svarte dette på spørsmålet?